فقر چیست؟

۶ شهریور ۱۳۸۹


هر وقت صحبت از فقر می شود ، شاید فقط “فقر مادی” و گرسنگی در ذهن خیلی ها مجسم می شود … اما در این نوشته – که نویسنده آن ناشناس است - فقر از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است و نویسنده در این این نوشته -که متاسفانه منبع آن موجود نیست- می‌کوشد فقر اندیشه و فرهنگ را – که بیشتر مورد غفلت واقع می شود – در قالب جملات کوتاه و گویا بیان کند:

فقر همه جا سر میکشد …

فقر ، گرسنگی نیست …

فقر ، عریانی هم نیست …

فقر ، گاهی زیر شمش های طلا خود را پنهان می‌کند …فقر ، چیزی را ” نداشتن ” است ، ولی ، آن چیز پول نیست … طلا و غذا نیست …

فقر ، ذهن ها را مبتلا میکند …

فقر ، بشکه های نفت را در عربستان ، تا ته سر میکشد …

فقر ، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند …

فقر ، تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند …

فقر ، کتیبه ی سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند …

فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود …

فقر ، همه جا سر میکشد …

فقر ، شب را ” بی غذا ” سر کردن نیست …

فقر ، روز را ” بی اندیشه” سر کردن است …

هیچ نظری موجود نیست: